ENG CHRONIMY CIEBIE I TWOJE MIENIE

 • O NAS

  O NAS

  Jesteśmy firmą rodzinną. Argus Ochrona Osób i Mienia w Kutnie powstała w 1990 roku.
  Nasze wartości; uczciwość, czujność, obowiązkowość. Trzy fundamentalne podstawy, które stanowią podwaliny naszej codziennej pracy oraz podstawę relacji z Klientem.

  Posiadamy status Specjalnej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.
  Od początku dążymy do perfekcji i ulepszamy procesy w zarządzaniu bezpieczeństwem.

  Aby osiągnąć nasz cel, śledzimy nowości na rynku ochroniarskim i staramy się wprowadzać rozwiązania, które dystansują nas od naszej konkurencji zapewniając wysoką jakość i efektywność naszych usług.
  Staramy się bardziej niż inni.
  Naszą siłą jest szybkie reagowanie na potrzeby klienta i wysoka elastyczność.
  Decyzje podejmujemy szybko.

  Nie jesteśmy korporacją, więc każdy Klient jest dla nas wyjątkowy i traktowany indywidualnie.

  Zakres zadań i obowiązków realizowanych przez naszą firmę pozwala naszym klientom na skoncentrowanie się na ich zasadniczym biznesie, uwalnia działy administracyjne od problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem.
  Dwudziestoletnia działalność w branży pozwoliła nam na zebranie bogatego doświadczenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem jak i image partnera, na którym można polegać.

  W naszym portfolio znajdują się obiekty obowiązkowej ochrony wymagające uzbrojonej formacji ochrony, duże, wielohektarowe jednostki produkcyjne z intensywnym ruchem pieszym i kołowym, banki, budowy, jednostki administracji publicznej, czy muzea.

 • NASZ ZESPÓŁ

  Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana przez sprawdzonych, doświadczonych i konsekwentnych pracowników ochrony.

  • Nasz zespół składa się z wyszkolonych pracowników ochrony z pierwszym lub drugim stopniem licencji pracownika ochrony
  • Wszyscy nasi pracownicy posiadają certyfikaty niekaralności

  Pracownicy są szkoleni z zakresu obsługi wszelkich elektronicznych systemów alarmowych,Monitorujących i przeciwpożarowych

  Wyposażenie zespołów ochrony uzależnione jest od specyfiki danego obiektu. Dobierane jest indywidualnie do potrzeb jest inne przy realizacji ochrony biur, inne przy ochronie terenów budów, inne przy ochronie obiektów produkcyjnych, inne podczas ochrony imprez.

  Wyposażenie dobierane jest w porozumieniu z Klientem.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • Zobowiązujemy się do wykonywania swych zadań starannie i sumiennie;
   Zobowiązujemy się do utrzymywania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących klienta zarówno w czasie trwania umowy jak i poza tym okresem.
  • Cała dokumentacja związana z realizacją kontraktu, z klientem jest przechowywana w centrali firmy w pomieszczeniu zabezpieczonym i chronionym.
  • Jedynie upoważniony personel firmy, związany tajemnicą służbową ma możliwość wglądu do dokumentacji.

  Pracownicy są szkoleni z zakresu obsługi wszelkich elektronicznych systemów alarmowych,Monitorujących i przeciwpożarowych

  Posiadamy ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.

  W przypadku zaistniałej potrzeby jesteśmy w stanie dopasować wartość naszej polisy ubezpieczeniowej do wymagań Klienta.

 • OZNACZENIE PRACOWNIKÓW OCHRONY

  Firma ARGUS Ochrona Osób, Mienia Kutno istnieje od 1990 r. do obecnej chwili wypracowała sprawdzone standardy dotyczące ubioru i oznaczenia pracowników ochrony, które muszą spełniać uwarunkowania wynikające z ustawy z dnia 22 stycznia 1997r. o ochronie osób i mienia.

 • NADZÓR

  Nadzór nad zadaniami ochrony fizycznej ARGUS Kutno realizuje kilku stopniowo;

  • System kontroli strażników realizowany w czasie rzeczywistym,
   Active Guard
   pracującego w systemie Kronos.
   Jest to wielofunkcyjny elektroniczny system pozwalający na bieżąco przez 24h na dobę nadzorować przez BAZĘ MONITOROWANIA pracę ochrony w terenie, podczas obchodów, utrzymywać stały kontakt z pracownikiem ochrony fizycznej, natychmiast wysyłać do Bazy Monitorowania Alarmów sygnału "NAPAD", celem błyskawicznego wysłania w to miejsce Grupy Interwencyjnej.

   System ten pozwala również upoważnionemu pracownikowi Klienta na wgląd w pracę urządzenia on-line, i zapoznanie się z bieżącym przebiegiem służby ochrony

  • Szefowie zmiany.
  • Inspektor nadzoru.
   Obowiązkiem inspektora nadzoru jest:
   • nadzór nad wszystkimi pracownikami ochrony na danym obiekcie.
   • ścisła współpraca z reprezentantem Klienta lub osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo.
   Wymagania dla osoby pełniącej funkcję inspektora:
   • Licencja drugiego stopnia pracownika ochrony.
   • Minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ochrony.
 • ACTIVE GUARD

  PIERWSZY NA ŚWIECIE SYSTEM KONTROLI STRAŻNIKÓW
  W CZASIE RZECZYWISTYM

  Active Guard to;

  • Najnowocześniejszy, pierwszy tego typu na świecie, system monitorowania czasu, miejsca i rezultatów pracy personelu w czasie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu technologii transmisji danych opartej na GPRS.
  • Połączenie głosowe z pracownikami, osiągane bez konieczności wyposażania ich w dodatkowe urządzenia, takie jak telefony komórkowe czy krótkofalówki.
  • System powiadamiania o sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji i pomocy, zastępujący urządzenia powiadamiania o napadzie.
  • Możliwość zlokalizowania pracownika, osiągana dzięki bliskiej współpracy z operatorami telefonii GSM.

  KORZYŚCI

  • Podniesienie skuteczności ochrony fizycznej dzięki stałemu nadzorowi w czasie rzeczywistym nad prawidłowością przebiegu obchodów.
  • Skrócenie czasu potrzebnego na interwencję w przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy.
  • Poprawa jakości pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie pracy agentów ochrony. NADZÓRujący ma możliwość bezpośredniego nadzoru nad agentem, może również z dowolnego miejsca połączyć się z aplikacją i przygotować raporty wewnętrzne i dla Klienta.
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników dzięki możliwości przesyłania sygnałów alarmowych do dyspozytora. Opcja nasłuchu (połączenie ciche z czytnikiem) w przypadku zgłoszenia napadu, co pozwala na znakomite rozpoznanie sytuacji i wydanie odpowiednich poleceń zespołom interwencyjnym.
  • Klient sam ma możliwość nadzorowania pracy agentów ochrony.
 • FIZYCZNA, STACJONARNA OCHRONA OBIEKTÓW I IMPREZ

  OCHRONA FIZYCZNA obieków i imprez

  Fizyczna ochrona stacjonarna obiektów ma charakter prewencyjny, chroni przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją mienia.

  Solidna ochrona fizyczna jest gwarancją bezpieczeństwa.

  Dlatego też ARGUS Kutno podejmuje wszelkie konieczne kroki do zminimalizowania ryzyka powstania szkody w chronionym obiekcie.

  Realizujemy zadania ochrony dla obiektów sąsiadujących z miejscem nowej inwestycji w Kutnie. Ochraniamy obiekty zlokalizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kutnie co pozwala nam zintensyfikować czynności nadzoru i organizacji ochrony.

  Zapoznając się ze specyfiką pracy Klienta tworzymy Indywidualny system ochrony:

  Po pierwsze na podstawie analizy obiektu, potencjalnego zagrożenia, oczekiwań klienta i we współpracy z nim ARGUS opracowuje indywidualny plan ochrony dla danej jednostki.

  Plan ten uwzględnia

  • Wielkość chronionego obiektu
  • Godziny pracy Klienta
  • Tryb pracy ochrony; całodobowy, jeden lub dwa posterunki po jednym pracowniku ochrony
  • Ruch osobowy i pojazdów
  • Możliwe zagrożenia
  • Wąskie gardła
  • Obszary szczególnie chronione lub zakazane

  Zwykle definiujemy sektory o niskim, średnim i wysokim stopniu bezpieczeństwa.

  Drugim krokiem jest opracowanie wytycznych postępowania dla chronionej jednostki.

  Najistotniejsze jest opracowanie we współpracy z Klientem procedur postępowania ochrony, w zakresach;

  • przepływu pojazdów i osób w chronionym obiekcie do określonych stref
  • przestrzegania trzeźwości - pracownicy ochrony na zlecenie klienta mogą wykonywać kontroli trzeźwości osób znajdujących się na terenie obiektu Klienta, kontrole te mogą być wykonywane w uzasadnionych sytuacjach lub na zasadzie prewencji
  • zastosowania monitoringu obiektowego, pracownicy ochrony są szkoleni w zakresie obsługi sprzętu telewizji przemysłowej i innych urządzeń związanych z zabezpieczeniem obiektu
  • szkolenia ochrony z zagadnień obsługi specjalistycznych urządzeń systemów przeciw pożarowych i sytuacji kryzysowych

  Procedury te opisują zakres obowiązków pracowników ochrony wraz z koniecznością dokumentowania informacji z przebiegu służby, dokonanych inspekcji, przeglądów, prowadzenia książek ewidencji ruchu pojazdów i osób, administracji kluczami itp..

  Budując system ochrony nie należy zapominać również o działaniach prewencyjnych, w myśl zasady "najpierw – zapobiegać". W tym celu w ramach usługi wykonywane są dodatkowe patrole strefy zewnętrznej obiektu ochranianego przez Grupę Interwencyjną kilka razy na dobę a także wykonujemy oznakowanie terenu chronionego.

  Uwzględniając specyfikę pracy Klienta dobieramy optymalnie skład "zmiany" ochrony.

  Śledząc nowości techniczne aby zintensyfikować efektywność pracy pracowników ochrony fizycznej wprowadziliśmy do ich wyposażenia urządzenie, które posiada kilka funkcji.

  Dzięki niemu umożliwiamy Klientom samodzielne obserwowanie on-line czynności wykonywanych przez naszych agentów podczas pełnienia ochrony. Funkcjonalność dostępna jest dla Klientów po zalogowaniu się do systemu NADZÓR ARGUS.

  Obiekty ochrony fizycznej wyposażamy w urządzenia Active Guard służące do monitorowania on-line czujności naszych agentów. DYSPOZYTORZY ARGUS OCHRONA OSÓB, MIENIA całodobowo nadzorują prawidłowy przebieg ochrony.

  W przypadku wystąpienia odstępstwa od realizacji zadań reagują natychmiast. Urządzenia Active Guard pełnią również funkcję komunikatorów oraz przycisków napadowych, umożliwiając agentom stacjonarnym kontakt głosowy z operatorami i natychmiastowe wezwanie załogi w sytuacji zagrożenia.

 • MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH

  Baza Monitorowania ARGUS OCHRONA OSÓB, MIENIA Kutno usytuowana jest w centrali firmy, działa przez 24 h na dobę.

  MONITORING

  BAZA MONITOROWANIA ALARMÓW ARGUS Ochrona Osób, Mienia to jedna z nowocześniejszych baz monitoringu w regionie, w zakresie monitorowania obiektów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wyposażenia technicznego umożliwia natychmiastowe rozpoznawanie sytuacji alarmowych i eliminowanie fałszywych alarmów, zapewniając Klientom poczucie bezpieczeństwa.

  BAZA MONITOROWANIA ALARMÓW ARGUS Ochrona Osób, Mienia, automatycznie bez ingerencji użytkownika, śledzi podstawowe parametry: uzbrojenie systemu, rozbrojenie systemu, alarm, brak zasilania, sprawność akumulatorów, łączność pomiędzy użytkownikiem i stacją zbiorczą. Jednocześnie istnieje możliwość śledzenia czasu załączenia i wyłączenia systemu w monitorowanym obiekcie.

  Pracownik BAZA MONITOROWANIA ALARMÓW ARGUS Ochrona Osób, Mienia, w przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia, podejmuje natychmiast czynności mające na celu weryfikację zdarzenia oraz zabezpieczenie obiektu poprzez wysłanie załogi interwencyjnej i powiadamia upoważnione osoby lub służby; tj. straż pożarna, policję bądź pogotowie ratunkowe.

  JAK DZIAŁA BAZA MONITOROWANIA?

  • WYKRYWANIE
   • Detektory
   • Kamery, nadzór wideo
   • Patrole interwencyjne
  • TRANSMISJA
   • Łącza radiowe - na specjalnie wydzielonej częstotliwości
   • Łącza telefonii komórkowej GSM,
   • Łącza telefonii przewodowej komutowanej
  • WERYFIKACJA
   Specjalnie wyszkoleni operatorzy, reagują na krytyczne alarmy, identyfikują zagrożenia i zgodnie z procedurami podejmują decyzje. Weryfikują sygnały w oparciu o:
   • Dedykowane oprogramowanie, techniczne środki zabezpieczeń
   • Systemy alarmowe
   • Rejestracja wideo
  • REAKCJA
   Po otrzymaniu polecenia podjęcia interwencji od dyżurnego operatora BAZy MONITOROWANIA ALARMÓW ARGUS Ochrona Osób, Mienia - Grupy Interwencyjne ARGUS Ochrona Osób, Mienia podejmują działania powiadamia zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa.

  MONITORING DOMÓW I MIESZKAŃ

  MONITORING jest to stały nadzór nad lokalnymi systemami alarmowymi poprzez połączenie ich z BAZĄ MONITOROWANIA ALARMÓW.

  MONITORING mieszkań

  System sygnalizacji włamania i napadu może być zintegrowany z systemem telewizji dozorowej i w przypadku transmisji sygnału zagrożenia z obiektu może być wspomagany podglądem wizyjnym.
  Do transmisji wizji wykorzystujemy łącza internetowe. W systemie monitoringu chronimy wszelkiego rodzaju domy i mieszkania prywatne.

  MONITORING obiektu pozwala na zniżkę w składce ubezpieczeniowej do 50%.

  BAZA MONITOROWANIA ALARMÓW ARGUS spółpracuje z uzbrojonym patrolem interwencyjnym o czasie reagowania max. do 6 minut.

  Grupa Interwencyjna SUFO, o której mowa działa również, jako wsparcie w sytuacjach zagrożenia dla pracowników ochrony fizycznej obiektowej – ARGUS.

 • KONWOJE

  Usługi związane z transportem i ochroną wartości pieniężnych wykonujemy zgodnie z wymogami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 129 poz. 858 wraz z późniejszymi zmianami).

  Firma nasza, oprócz posiadanego ubezpieczenia od OC, posiada także dodatkowe ubezpieczenie od napadu i kradzieży wartości pieniężnych w transporcie, co jest nieodzownym warunkiem zawieranych przez nas umów cywilnoprawnych.

  Specyfika wykonywania konwoju, a także mogące wystąpić potencjalne zagrożenia, wymagają od osób realizujących taką usługę szczególnych predyspozycji. Dlatego wszystkie osoby pracujące w Dziale Konwojów posiadają licencje pracowników ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia oraz długoletnie doświadczenie. Rekrutują się bowiem spośród wyselekcjonowanych pracowników innych działów naszej firmy, gwarantując należyte wykonywanie obowiązków. Naszym atutem jest stała i niezmienna kadra, co eliminuje przypadkowość w doborze załogi konwoju, a naszym Klientom daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa.

  Specjalizujemy się w ochronie w odbiorze bezpiecznych kopert z wartościami pieniężnymi, które przekazujemy, zgodnie z życzeniem Klientów, do wskazanego banku. Standardem dla nas jest również ochrona wartości pieniężnych będących w posiadaniu kasjerki na trasie z banku do siedziby przedsiębiorstwa lub odwrotnie.

  Usługę transportu i ochrony wartości pieniężnych wykonujemy przy użyciu samochodów przystosowanych do tego celu.

 • DZIAŁANIA PREWENCYJNE

  • Patrol inspekcyjny – pełna weryfikacja stanu obiektu każdorazowo potwierdzona elektronicznym raportem w zakresie bezpieczeństwa, kontroli procedur i kosztów mediów.
  • Okresowe podjazdy kontrolne obiektów lub pracowników.
  • Asysta przy otwieraniu i zamykaniu obiektów.
  • Odbiór, dowóz i depozyt kluczy.
  • Patrol Miejski - forma prewencji w obrębie określonego obszaru miasta.
  • Usługi eskortowe.
  • Przewóz dokumentów.
 • INSTALACJA  I  URUCHAMIANIE  SYSTEMÓW  ALARMOWYCH

  Instalacja i uruchamianie systemów alarmowych

  Jesteśmy przygotowani do projektowania, montażui uruchamiania systemów zabezpieczeń technicznych do ochrony obiektów otwartych i zamkniętych, w tym:

  • systemów sygnalizacji włamania i napadu
  • systemów automatycznej sygnalizacji pożaru
  • systemów kontroli dostępu i systemów rejestracji czasu pracy
  • systemów telewizji dozorowej
  • zintegrowanych systemów ochrony

  BEZPŁATNA WYCENA SYSTEMÓW ALARMOWYCH !


  W systemach zabezpieczeń technicznych wykorzystujemy urządzenia oferowane przez światowych liderów produkcji systemów alarmowych: DSC, KP ELECTRONIC, SUR-GARD, VISONIC, ROKONET, Bosch Security, GE Security, Honeywell Security, Satel, Siemens, RONIX, 4NSYS.

  Stosujemy tylko urządzenia posiadające homologację Ministra Łączności oraz wykonujemy prace instalacyjne i konserwacyjne zgodne z Polską Normą "Systemy Alarmowe" oraz "Normą Obronną".
  Wykonane systemy podłączamy do BAZY MONITOROWANIA ALARMÓW ARGUS po łączach: radiowych (na specjalnie do tego celu wydzielonej częstotliwości), łączach GSM, łączach telefonicznych komutowanych i stałych.

  Instalacja i uruchamianie systemów alarmowych

  Montujemy urządzenia profesjonalnej telewizji dozorowej z wykorzystaniem kamer stałych i obrotowych, w tym kamery współpracujące z lampami podczerwieni, kamery miniaturowe, urządzenia do rejestracji obrazu, kamery przewodowe i radiowe. Wykonane systemy telewizji dozorowej podłączamy do alarmowego centrum odbiorczego z wykorzystaniem łącz internetowych.

 • USŁUGI PORZĄDKOWE

  Sprzątanie

  Firma nasza chcąc wyjść na przeciw potrzebom klientów pragnie realizować
  szeroki zakres prac związany z utrzymaniem porządku wykonując:

  • Prace porządkowe w obiektach
   prace w pomieszczeniach administracyjnych,
   ciągach komunikacyjnych,
   pomieszczeniach sanitarnych,
   pomieszczeniach socjalnych,
   pomieszczeniach technicznych,
   zlecone przez Klienta w zakresie przez niego wymaganym
   Podczas realizacji prac porządkowych opieramy się na PLANIE HIGIENY opracowywanym indywidualnie dla naszych klientów
   PLAN HIGIENY pomaga w racjonalny sposób dobrać odpowiednie rodzaje środków czyszczących do poszczególnych pomieszczeń uwzględniając ich specyfikę, wyposażenie, częstotliwość prac porządkowych

  • Prace porządkowe terenów
   wykonanie prac porządkowych dróg wewnętrznych i terenów zielonych

  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  Godziny realizacji zamówienia zdeterminowane są charakterem pracy zleceniodawcy.
  Prace porządkowe wykonywane byłyby z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych pomieszczeń oraz godzin pracy komórek organizacyjnych i z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa na danym obiekcie.

  ŚRODKI PRACY

  Przejmując obowiązki związane z utrzymaniem porządku firma nasza realizuje usługę przy użyciu własnych środków czystości najwyższej jakości czyszcząco-konserwujących, stosowanie ich ma na celu czyszczenie i zabezpieczenie powierzchni przed zniszczeniem i ich stałą konserwację. Wszystkie środki stosowane w pracach porządkowych posiadają atesty P.Z.H. oraz karty bezpieczeństwa środków chemicznych.

  ZATRUDNIENIE

  Wykonanie prac porządkowych realizowane jest przez przeszkolonych pracowników, rzetelnych i systematycznych.

  KWALIFIKACJE

  Firma Nasza od momentu powstania ciągle dąży do udoskonalania swoich metod pracy w tym celu na bieżąco śledzimy nowości na rynku usług porządkowych, staramy się stosować rozwiązania, które pozwolą nam poprawić jakość oraz efektywność naszych usług.

  Mamy stały kontakt z dostawcami profesjonalnych środków czyszczących , których technologie są jednymi z najbardziej efektywnych.

  Przedstawiciele naszej firmy uczestniczą w kursach dla profesjonalistów z zakresu:

  • profesjonalnych procesów czyszczenia i pielęgnacji,
  • wdrażania nowoczesnych technologii w utrzymaniu czystości,
  • praktycznego zastosowania preparatów czyszczących
  na których wykładowcami są technolodzy firm wytwarzających produkty do kompleksowego utrzymania czystości.

 • NASZ ADRES


  Wyświetl większą mapę
  ARGUS

  Ochrona osób i mienia Kutno
  ul. Troczewskiego 11
  99-300 Kutno

  +48 24 253 42 12Telefon:
  +48 24 254 35 13 FAX:
  biuro@argus-kutno.com.pl

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Formularz wysłano!
  Skontaktujemy się z tobą.
 • Polityka prywatnosci

  Wszelkie informacje wysyłane do "Firma Ochroniarska ARGUS" za pomocą strony internetowej oraz wszystkich opublikowanych na niej adresów e-mail zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) będą chronione przez "Firma Ochroniarska ARGUS" i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z klientem.

  Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą pociągnięte do odpowiedzialności prawnej w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Ustawa weszła w życie dnia 10.III.2003 r. Art. 24.

  E-mail: biuro@argus-kutno.com.pl